SITES  NOM  EMAIL 
Centre Hospitalier Universitaire

Mère Enfant Tsaralalana 

Pr ROBINSON Annick  annicklalaina@yahoo.fr 
Dr RATSITOHAINA Hanta  hantarat@yahoo.fr  
Dr  RAKOTOMALALA Rivo Lova Herilanto   lovaherilantoo@yahoo.fr  
Dr  RABEVAZAHA Ny Ando  nyandorafenomanantsoa@gmail.com  
Dr RANIVOSON Andrianina Harivelo  andrianina.rani@gmail.com 
Centre Hospitalier Universitaire

Mère Enfant Ambohimiandra 

Pr RAVELOMANANA Noeline  ravenoe@moov.mg 
Dr RAVELOMANANA Lovaniana  ravelomananal@yahoo.fr 
Dr RAKOTONANDRASANA David  

 

rakotohar@hotmail.com

Service de Pédiatrie

Centre Hospitalier Universitaire

Joseph Raseta Befelatanana 

 

Dr RAKOTOMAHEFA Mbola  rakotomahefambola@yahoo.fr 
Dr RANDRIANADISON Zolalaina  razoulle@yahoo.fr  
Dr RANDRIANAIVO Narindra  narindrarandrianaivo@yahoo.fr 
Dr RAKOTONDRAINIBE Tsiry  tovo80@gmail.com 
Service Oncologie pédiatrique

Centre Hospitalier Universitaire

Joseph Ravohangy Andrianavalona

Dr  RASOLOFO Joaly  rasolofojoaly@gmail.com 
Service de Pédiatrie et Néonatalogie

Centre Hospitalier de Soavinandriana

Dr ANDRINIRINA Zafitsara Zo  zozand03@yahoo.fr 
Dr TSIFIREGNA Rosa Lalao  rosalalao@yahoo.fr 
Service de Néonatalogie

Centre Hospitalier Universitaire

Gynéco-Obstétrique Befelatanana

Dr RAJAONARISON Hery   rajaonarison.hery@yahoo.fr
Dr RANOSIARISOA Zoly Nantenaina  

 

zranosi@hotmail.fr 
Service de Pédiatrie

Centre Hospitalier Universitaire

Anosiala 

Dr ANDRIATAHIRINTSOA Emilson Jean Philipe  andrisoaphil@gmail.com 
Dr ANDRIAMANANTENA Manankasina  amanankasina@yahoo.fr 
Service de Pédiatrie

Centre Hospitalier Universitaire

Analakinina Toamasina

Dr RAKOTOARISOA Heriniaina  klentsy@yahoo.fr 
Dr RATSIMBAZAFY Arthur Bien Aimé  arthurbienaime@yahoo.fr 
Centre Hospitalier Universitaire

Mère Enfant

Moramanga 

Dr ANDRIATAHIANA Todisoa   todiandria@yahoo.fr  
Service de Pédiatrie

Centre Hospitalier Universitaire

Androva  MAHAJANGA

Pr ANDRIANARIMANANA Kocher Diavolana  diavolanak23@yahoo.fr 
Pr RABESANDRATANA Norotiana  fidynororal@gmail.com 
Dr RAVELOHARIMINO Nirina Henintsoa  henintsoaped@gmail.com 
Service de Pédiatrie

Centre Hospitalier Universitaire

Fianarantsoa 

Dr RAMAMONJINIRINA Tahina Prudence.  rtahinaprudence@yahoo.fr