SITES  NOM  EMAIL 
CHUMET  Pr ROBINSON Annick  annicklalaina@yahoo.fr 
Dr RATSITOHAINA Hanta  hantarat@yahoo.fr  
Dr  RAKOTOMALALA Rivo Lova Herilanto   lovaherilantoo@yahoo.fr  
Dr  RABEVAZAHA Ny Ando  nyandorafenomanantsoa@gmail.com  
Dr RANIVOSON Andrianina Harivelo  andrianina.rani@gmail.com 
CHUMEA  Pr RAVELOMANANA Noeline  ravenoe@moov.mg 
Dr RAVELOMANANA Lovaniana  ravelomananal@yahoo.fr 
Dr RAKOTONANDRASANA David  

 

rakotohar@hotmail.com 
CHUJRA  Dr RAKOTOMAHEFA Mbola  rakotomahefambola@yahoo.fr 
Dr RANDRIANADISON Zolalaina  razoulle@yahoo.fr  
Dr RANDRIANAIVO Narindra  narindrarandrianaivo@yahoo.fr 
Dr RAKOTONDRAINIBE Tsiry  tovo80@gmail.com 
CHUJRB : Oncologie pédiatrique  Dr  RASOLOFO Joaly  rasolofojoaly@gmail.com 
CENHOSOA  Dr ANDRINIRINA Zafitsara Zo  zozand03@yahoo.fr 
Dr TSIFIREGNA Rosa Lalao  rosalalao@yahoo.fr 
CHUGOB: Néonatalogie Dr RAJAONARISON Hery   rajaonarison.hery@yahoo.fr
Dr RANOSIARISOA Zoly Nantenaina  

 

zranosi@hotmail.fr 
CHU Anosiala  Dr ANDRIATAHIRINTSOA Emilson Jean Philipe  andrisoaphil@gmail.com 
Dr ANDRIAMANANTENA Manankasina  amanankasina@yahoo.fr 
CHU Analakinina Toamasina Dr RAKOTOARISOA Heriniaina  klentsy@yahoo.fr 
Dr RATSIMBAZAFY Arthur Bien Aimé  arthurbienaime@yahoo.fr 
CHR Moramanga  Dr ANDRIATAHIANA Todisoa   todiandria@yahoo.fr  
CHU Androva  MAHAJANGA Pr ANDRIANARIMANANA Kocher Diavolana  diavolanak23@yahoo.fr 
Pr RABESANDRATANA Norotiana  fidynororal@gmail.com 
Dr RAVELOHARIMINO Nirina Henintsoa  henintsoaped@gmail.com 
CHU Fianarantsoa  Dr RAMAMONJINIRINA Tahina Prudence.  rtahinaprudence@yahoo.fr